..แหล่งเรียนรู้ด้านการสื่อสารอีกแห่งหนึ่งของข้าพเจ้า HS7ZRF

 

 

เว็บบอร์ดไฟฟ้าน่ารู้หน่วยกำลังไฟฟ้า
ผู้เขียน : พีรวิช วรรณทอง   หัวข้อ : หน่วยกำลังไฟฟ้าอ่าน 721 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
พีรวิช วรรณทอง
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 5 สิงหาคม 2554
รูปไอคอน
หัวข้อ : หน่วยกำลังไฟฟ้า
8/8/2554 0:17:00

 

หน่วยกำลังไฟฟ้า

 

 

   หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องรู้ไว้ ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ แรงม้า ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)
                • แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสะสมตัวของประจุไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด
                • ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากประจุลบไปประจุบวก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร
                • หรือแรงดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจร
                • แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแรงเคลื่อนจากแหล่งกำเนิดจ่ายไปยัง load
                • ส่วนแรงดันไฟฟ้า คือ แรงที่ตกคร่อม (Voltage Drop) ที่ load
                • แรงเคลื่อนไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ ใช้สัญลักษณ์เป็น V คือ หน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอก

                ขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน อาทิ 220  V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลท์ (ประเทศไทยก็ใช้ไฟระบบนี้)
                1,000 ไมโครโวลต์ (µV)                 =             1 มิลลิโวลต์ (mV)
                1,000 มิลลิโวลต์ (mV)                   =             1 โวลต์ (V)
                1,000 โวลต์ (V)                          =             1 กิโลโวลต์ (kV)

กระแสไฟฟ้า (Current)
                • กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมหนึ่ง
                • เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องขณะนำเอาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันวางไว้ใกล้กัน
                • อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก
                • สัญลักษณ์ที่ใช้แทนกระแสไฟฟ้า คือ I
                • กระแสไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น A คือ หน่วยที่ใช้เรียกปริมาณของ

                กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 10A หมายถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน 10 แอมป์

                1,000 ไมโครแอมแปร์ (µA)            =             1 มิลลิแอมแปร์ (mA)
                1,000 มิลลิแอมแปร์ (mA)              =             1 แอมแปร์ (A)

                กระแสไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ
                กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) หรือฟ้าตรง คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่
                กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ กันตลอดเวลา

ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)
                • ความต้านทานไฟฟ้า คือ วัตถุที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้านการไหลของกระแสมากหรือ 
  น้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ
                • ถ้าวัตถุมีความต้านทานมาก กระแสจะผ่านได้น้อย
                • ถ้าวัตถุมีความต้านทานน้อย กระแสจะผ่านได้มาก
                • ความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ R
                • ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็นโอห์ม (ohm) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ   W
                1,000 โอห์ม (W)                     =            1 กิโลโอห์ม (kW)
                1,000 กิโลโอห์ม (kW)               =            1 เมกะโอห์ม (MW)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)
                • กำลังไฟฟ้า คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรืออัตราการทำงาน
                • กำลังไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ P
                • มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) สัญลักษณ์ใช้แทนคือ W หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของ

                อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100 วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟดวงนี้กินไฟ 100 วัตต์ต่อชั่วโมง
                1,000 มิลลิวัตต์ (mW)                 =             1 วัตต์ (W)
                1,000 วัตต์ (W)                        =             1 กิโลวัตต์ (kW)
                1,000 กิโลวัตต์ (kW)                  =             1 เมกะวัตต์ (MW)

                สมการของกำลังไฟฟ้า (P)
                P             =             EI
                               =             I2R
                               =             E2 / R
เมื่อ   P   คือ   กำลังไฟฟ้า              มีหน่วยเป็นวัตต์
       E   คือ   แรงเคลื่อนไฟฟ้า        มีหน่วยเป็นโวลต์
       I    คือ   กระแสไฟฟ้า            มีหน่วยเป็นแอมแปร์
       R   คือ   ความต้านทานไฟฟ้า    มีหน่วยเป็นโอห์ม

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)
                • พลังงานไฟฟ้า คือ กำลังไฟฟ้าที่นำไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง
                • พลังงานไฟฟ้ามี หน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง หรือยูนิต
                • พลังงานไฟฟ้าวัดได้ด้วยวัตต์เอาร์มิเตอร์  หรือกิโลวัตต์เอาร์มิเตอร์ (KWh Meter) ซึ่งเป็นมิเตอร์วัด  

                พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน
                1,000 วัตต์-ชั่วโมง          =          1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
                                                =          1 ยูนิต

                สมการของพลังงานไฟฟ้า
                W         =         Pt
                            =         EIt
เมื่อ      W     คือ       พลังงานไฟฟ้า                    มีหน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh )
          P      คือ       กำลังไฟฟ้า                        มีหน่วยเป็นวัตต์ (W)
          E      คือ       แรงเคลื่อนไฟฟ้า                   มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
          I       คือ       กระแสไฟฟ้า                       มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
          t       คือ       เวลา                               มีหน่วยเป็นชั่วโมง (h)

ความถี่ (Frequency)
                • ความถี่ หมายถึง จำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าสลับต่อวินาที
                • มีหน่วยเป็น Hertz ( Hz)
                                1 Hz      =       1 รอบ / วินาที

รอบ (Cycle)
                • รอบ คือ การเปลี่ยนแปลงครบ 360 องศา
                • ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าบวก และค่าลบได้สมบูรณ์ในหนึ่งครั้งของไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงม้า (Horse Power)
                • แรงม้าหรือกำลังม้า เป็นหน่วยวัดกำลังหรืออัตราการทำงาน
                • โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550-ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที
                • 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.5 วัตต์ (746 วัตต์)1 แรงม้า =  746 วัตต์


เอกสารอ้างอิง http://www.stable.co.th

 สร้างเว็บแบบมืออาชีพได้อย่างง่ายๆ กับ เว็บไซต์สำเร็จรูปของ " สยามทูเว็บ " www.siam2web.com


เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ
..

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  159,519
Today:  49
PageView/Month:  1,607

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com